Môi trường

Môi trường thật, production: http://apietran.smartsign.com.vn

Môi trường thử nghiệm, sandbox: http://apietran.smartsign.com.vnNgoại trừ API Login. Tất cả các request đến API đều yêu cầu token trong header (bao gồm tất cả các methods: GET, POST, PUT...)

Authorization: Token <access_key>


Xác thực tài khoản

HTTP Request

POST /api/Authenticate/Signin

DataType: json

Data:
Tham số Kiểu dữ liệu Ràng buộc Mô tả
UserName (string) Bắt buộc Tên đăng nhập
Password (string) Bắt buộc Mật khẩu


  $.ajax({
    url: 'http://apietran.smartsign.com.vn/api/Authenticate/SignIn',
    type: "POST",
    dataType: "json",
    contentType: 'application/json',
    data: JSON.stringify({ UserName: "UserTest", Password: "**********" }),
    success: function (data, status, xhr){
      console.log(data);
    }
  });

Mô tả kết quả thành công(Status 200)

Tham số Kiểu dữ liệu Mô tả
Customer (object) Thông tin khách hàng
Token (string) Mã xác thực cho những request sau

  {Id: "UserTest", FullName: "Họ và tên", Email: "info@smartsign.com.vn", Phone: "19006676",…}
    Id: "1"
    Token: "e56d35fe-0088-440a-9b53-904871c8902d"
    UserName: "UserTest"
    Address: "41A Nguyễn Phi Khanh, Phường Tân Định, Quận 1, TP HCM"
    AgencyId: 0309612872
    AgencyName: EHD
    Email: "info@smartsign.com.vn"
    FullName: "Họ và tên"
    Phone: "19006676"
    

          

Mô tả lỗi

Status Mã lỗi: 401:Unauthorized
Message Mô tả lỗi

  {"Message":"Sai mật khẩu"}