Tạo XML thông điệp tờ khai

Post /api/Message/TaoTDiepHdon"

DataType: json

Các tham số

Tham số Kiểu dữ liệu Bắt buộc Mô tả
TaoThongDiep (bool) Tạo XML thông điệp:
True: Tạo XML cả thông điệp bao ngoài hóa đơn
False: Chỉ tạo XML hóa đơn
PBan (string) Không Phiên bản
MST (string) Mã số thuế
MSo (string) Mẫu số tờ khai
Ten (string) Tên tờ khai
HThuc (string) Không Hình thức đăng ký
TNNT (string) Tên người nộp thuế
CQTQLy (string) Cơ quan thuế quản lý
MCQTQLy (string) Mã cơ quan thuế quản lý
NLHe (string) Người liên hệ
DCLHe (string) Địa chỉ liên hệ
DCTDTu (string) Địa chỉ thư điện tử
DTLHe (string) Điện thoại liên hệ
DDanh (string) Địa danh
NLap (date) Ngày lập
CMa (int) Hình thức hoá đơn có mã
KCMa (int) Hình thức hoá đơn không mã
CDLQTCTN (int) Chuyển dữ liệu qua TCTN
CDLTTDCQT (int) Chuyển dữ liệu trực tiếp đến CQT
NNTDBKKhan (int) NNT địa bàn khó khăn
NNTKTDNUBND (string) Không Phiên bản
NNTKTDNUBND (int) NNT khác theo đề nghị UBNDn
CDDu (int) Chuyển đầy đủ
CBTHop (int) Chuyển bảng tổng hợp
HDBHang (int) Hoá đơn bán hàng
CTu (int) Chứng từ
HDKhac (int) Hoá đơn khác
HDGTGT (int) Hoá đơn giá trị gia tăng
HDBTSCong (int) Hoá đơn bán tài sản công
HDBHDTQGia (int) Hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia
DSCTSSDung (List<object>) Danh sách chứng thư số sử dụng
TTChuc (string) Tên tổ chức
Seri (string) Số sê-ri chứng thư số
TNgay (datetime) Từ ngày
DNgay (datetime) Đến ngày
HThuc (int) Hình thức đăng ký

    var TKhai = {
      "TaoThongDiep": false,
      "PBan": "2.0.0",
      "MST": "03123456789",
      "MSo": "01ĐKTĐ/HĐĐT",
      "Ten": "Đăng ký",
      "HThucv": 1,
      "TNNT": "CÔNG TY TNHH ABC",
      "CQTQLy": "Chi Cục Thuế Quận 1",
      "MCQTQLy": 70101,
      "NLHe": "Huỳnh Thị Hồng Loan",
      "DCLHev": "Lầu 4, 69 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh",
      "DCTDTu": "user@gmail.com",
      "DTLHe": 901340967,
      "DDanh": "TP HỒ CHÍ MINH",
      "NLap": "2021-12-22",
      "CMa": 1,
      "KCMa": 0,
      "CDLQTCTN": 0,
      "CDLTTDCQT": 0,
      "NNTDBKKhan": 0,
      "NNTKTDNUBND": 0,
      "CDDu": 1,
      "CBTHop": 0,
      "HDBHang": 1,
      "CTu": 0,
      "HDKhac": 0,
      "HDGTGT": 0,
      "HDBTSCong": 0,
      "HDBHDTQGia": 0,
      "DSCTSSDung": [
        {
          "DNgay": "2024-04-22T12:55:18",
          "TTChuc": "VINA",
          "Seri": "5401123123123753F1231238",
          "TNgay": "2020-10-22T12:55:18",
          "HThuc": 1
        }
      ]
    }

  $.ajax({
    url: root + 'http://localhost:1980/api/Message/TaoTDiepTKhai',
    type: "POST",
    dataType: "json",
    contentType: 'application/json',
    data: JSON.stringify(TKhai),
    headers: { Prefer: 'return-content', Authorization: "token e56d35fe-0088-440a-9b53-904871c8902d" },
    success: function (data, status, xhr) {
      console.log(data);
    }
  });

        

Mô tả kết quả

(string) - Chuỗi XML