Tạo XML thông điệp hóa đơn

Post /api/Message/TaoTDiepHdon"

DataType: json

Các tham số

Tham số Kiểu dữ liệu Bắt buộc Mô tả
TaoThongDiep (bool) Tạo XML thông điệp:
True: Tạo XML cả thông điệp bao ngoài hóa đơn
False: Chỉ tạo XML hóa đơn
NMua_Ten (string) Không Tên người mua
NMua_MST (string) Không Mã số thuế người mua
NMua_DChi (string) Không Địa chỉ người mua
NMua_MKHang (string) Không Mã khách hàng
NMua_SDThoai (string) Không Số điện thoại
NMua_DCTDTu (string) Không Địa chỉ thư điện tử
NMua_HVTNMHang (string) Không Họ và tên người mua hàng
NMua_STKNHang (string) Không Số tài khoản ngân hàng
NMua_TNHang (string) Không Tên ngân hàng
NBan_Ten (string) Tên người bán
NBan_MST (string) Mã số thuế người bán
NBan_DChi (string) Địa chỉ người bán
NBan_SDThoai (string) Không Số điện thoại người bán
NBan_DCTDTu (string) Không Địa chỉ thư điện tử
NBan_STKNHang (string) Không Số tài khoản ngân hàng
NBan_TNHang (string) Không Tên ngân hàng
NBan_Fax (string) Không Fax
NBan_Website (string) Không Website
PBan (string) Phiên bản XML
THDon (string) Không Tên hóa đơn
KHMSHDon (int) Không Ký hiệu mẫu số hóa đơn
KHHDon (string) Không Ký hiệu hóa đơn
NLap (date) Ngày lập
DVTTe (string) Đơn vị tiền tệ
TGia (float) Tỷ giá
HTTToan (string) Hình thức thanh toáns
MSTTCGP (string) Mã số thuế tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử
TDVNUNLHDon (string) Tên đơn vị nhận ủy nhiệm lập hóa đơn
DCDVNUNLHDon (string) Địa chỉ đơn vị nhận ủy nhiệm lập hóa đơn
MSTDVNUNLHDon (string) Mã số thuế đơn vị nhận ủy nhiệm lập hóa đơn
MHSo (string) Mã hồ sơ
SBKe (string) Số bảng kê
NBKe (string) Ngày bảng kê
TgTThue (decimal) Tổng tiền thuế
TgTCThue (decimal) Tổng tiền chưa thuế
TTCKTMai (decimal) Tổng tiền chiết khấu thương mại
TgTTTBSo (decimal) Tổng tiền thanh toán bằng số
TgTTTBChu (string) Tổng tiền thanh toán bằng chữ
GChu (string) Ghi chú
TCHDon (int) Tính chất hoá đơn
LHDCLQuan (int) Loại hoá đơn có liên quan
SHDCLQuan (string) Số hoá đơn có liên quan
NLHDCLQuan (date) Ngày lâp hoá đơn có liên quan
KHHDCLQuan (string) Ký hiệu hoá đơn có liên quan
KHMSHDCLQuan (string) Ký hiệu mẫu số hoá đơn có liên quan
DSHHDVu (List<object>) Danh sách hàng hóa dịch vụ
 STT (int) Số thứ tự
 DGia (decimal) Đơn giá
 TChat (string) Tính chất
 MHHDVu (string) Mã hàng hóa dịch vụ
 THHDVu (string) Tên hàng hóa dịch vụ
 DVTinh (string) Đơn vị tính
 SLuong (int) Số lượng
 ThTien (decimal) Thành tiền
 TLCKhau (decimal) Thành tiền
 TSuat (int) Thuế suất

  var hdon = {
    "TaoThongDiep": true,
    "NMua_Ten": "Nguyễn Văn A",
    "NMua_DChi": "41A Nguyễn Phi Khanh, phường Tân Định, Quận 1, TP HỒ Chí Minh",
    "NMua_MKHang": null,
    "NMua_DCTDTu": "nguyenvana@gmail.com",
    "NMua_TNHang": "Ngân hàng ACB",
    "NMua_SDThoai": "092123123",
    "NMua_STKNHang": "123456789",
    "NMua_HVTNMHang": "Nguyễn Văn A",
    "NMua_MST": "03123123",
    "NBan_DCTDTu": "user@gmail.com",
    "NBan_Fax": "0789451235",
    "NBan_Ten": "Công ty ABC",
    "NBan_MST": "03123987452",
    "NBan_DChi": "42A Nguyễn Phi Khanh, phường Tân Định, Quận 1, TP HỒ Chí Minh",
    "NBan_TNHang": "Ngân hàng ABC",
    "NBan_SDThoai": "092123123",
    "NBan_Website": "abc.com",
    "NBan_STKNHang": "0102797946654",
    "PBan": "2.0.0",
    "THDon": "Hoá đơn giá trị gia tăng",
    "KHMSHDon": "1",
    "KHHDon": "K21TKM",
    "SHDon": 1,
    "NLap": "2021-12-26",
    "DVTTe": "VND",
    "TGia": 1,
    "HTTToan": "TM/CK",
    "MSTTCGP": null,
    "TDVNUNLHDon": null,
    "DCDVNUNLHDon": null,
    "MSTDVNUNLHDon": null,
    "MHSo": null,
    "SBKe": null,
    "NBKe": null,
    "GChu": null,
    "TCHDon": null,
    "LHDCLQuan": null,
    "SHDCLQuan": null,
    "NLHDCLQuan": null,
    "KHHDCLQuan": null,
    "KHMSHDCLQuan": null,
    "TgTThue": null,
    "TgTCThue": 200000,
    "TTCKTMai": null,
    "TgTTTBSo": 200000,
    "TgTTTBChu": "Hai trăm nghìn đồng",
    "DSHHDVu": [
      {
        "STT": 1,
        "DGia": 5000,
        "TChat": 1,
        "MHHDVu": null,
        "THHDVu": "Sản phẩm 1",
        "DVTinh": "cái",
        "SLuong": 1,
        "ThTien": 5000,
        "TLCKhau": null,
        "STCKhau": null,
        "TSuat": 0,
      },
      {
        "STT": 2,
        "DGia": 6000,
        "TChat": 1,
        "MHHDVu": null,
        "THHDVu": "Sản phẩm 2",
        "DVTinh": "cái",
        "SLuong": 1,
        "ThTien": 6000,
        "TLCKhau": null,
        "STCKhau": null,
        "TSuat": 0,
      }
    ]
  };

  $.ajax({
    url: root + 'api/Message/TaoTDiepHdon',
    type: "POST",
    dataType: "json",
    contentType: 'application/json',
    data: JSON.stringify(hdon),
    headers: { Prefer: 'return-content', Authorization: "token e56d35fe-0088-440a-9b53-904871c8902d" },
    success: function (data, status, xhr) {
      console.log(data);
    }
  });

        

Mô tả kết quả

(string) - Chuỗi XML