Gửi thông điệp

Post /odata/Messages

DataType: json

ContentType: application/json

Các tham số

Tham số Kiểu dữ liệu Ràng buộc Mô tả
TDiep (string) Bắt buộc Thông điệp: nội dung XML theo quyết định 1450 của TCT
MST (string) Không bắt buộc Mã số thuế
MLTDiep (string) Không bắt buộc Mã loại thông điệp
MTDiep (string) Không bắt buộc Mã thông điệp: Được sinh ra bởi hệ thống nơi gửi, đảm bảo duy nhất trên toàn hệ thống, có định dạng: MNGui + 32 ký tự chữ hoa được tạo ra theo thuật toán UUID(Universally Unique Identifier) phiên bản 4, không gồm dấu "-"
Ví dụ: TCGP có MST là 0309612872
Khi TCGP truyền dữ liệu đến TCTN sẽ sinh mã thông điệp là: G03096128723DA81192997B413DBD1972B49B0F2CB6
MNGui (string) Không bắt buộc Mã người Gửi: 'G' + MST
Ví dụ: TCGP có MST là 0309612872
Khi TCGP truyền dữ liệu đến TCTN sẽ sinh mã người gửi là: G0309612872
SLuong (int) Không bắt buộc Số lượng: Là tổng số lượng dữ liệu (tổng số hóa đơn không mã, tổng bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn không mã, ...) bên trong thẻ DLieu.

  $.ajax({
    url: 'http://apietran.smartsign.com.vn/odata/Messages',
    type: "POST",
    dataType: "json",
    contentType: 'application/json',
    data: JSON.stringify({TDiep:xmlHDon}),
    headers: { Prefer: 'return-content', Authorization: "token e56d35fe-0088-440a-9b53-904871c8902d" },
    success: function (data, status, xhr) {
      console.log(data);
    }
  });

        

Mô tả kết quả thành công (status = 200 (hoặc 201))

Status 200 (hoặc 201)
Data Thông điệp gửi tổng cục thuế

Mô tả lỗi

Status Mã lỗi:
401: Token không đúng hoặc đã hết hạn
406: Thông điệp không đúng định dạng XML
Error Mô tả lỗi

  {error: "Thông điệp không đúng định dạng XML"}